Formulář odstoupení od smlouvy

Úvod Jak nakupovat?

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lenzi.cz

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Lenku Mészarosovou,  s místem podnikání Pod Strání 440/1, 407 47 Varnsdorf, identifikační číslo: 04206410, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo mailem odeslaným na lenzivdf@seznam.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
Internetový obchod:                 www.lenzi.cz

Podnikatel:                               Lenka Mészarosová

Místo podnikání:                       Pod Strání 440/1, 407 47  Varnsdorf

IČ:                                          04206410

E-mailová adresa:                     lenzivdf@seznam.cz

Telefonní číslo:                          602824281

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*):                   ……………………………………….......................................
  • Číslo objednávky:                                                          ……………………………………….......................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly předány hotově / dobírkou / převodem na účet (*) a budou navráceny zpět hotově / převodem na účet (*) (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) č.účtu: ………………………………………..............................
  • Jméno a příjmení spotřebitele:                                    ……………………………………….......................................
  • Adresa spotřebitele:                                                     ……………………………………….......................................
  • Email:                                                                            ……………………………………….......................................
  • Telefon:                                                                         ……………………………………….......................................

 

 

 

 

V ……………………………………………… Dne …………………………………………………

                                            

 

                                                                                                              ______________________________________

                                                                                                                                        Podpis spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Ke stažení zde: ikona Word

Copyright 2022 - 2023 © lenzi